REGULAMIN

Zasady współpracy.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa sposób i tryb zawierania umowy o świadczenie obsługi muzycznej z zespołem muzycznym MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak oraz zasady świadczenia obsługi muzycznej na podstawie umowy.
Zespół muzyczny MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak ma siedzibę i adres w Konopiskach, ul. Ogrodowa 4, 42-274 Konopiska, NIP: 573-253-56-83, REGON: 241093029.
Zespół muzyczny MOTIV VIP MUSIC Grzegorz Polak (dalej: „Zespół”) we wszelkich czynnościach cywilnoprawnych reprezentowany jest przez Grzegorza Polaka. Dane kontaktowe Zespołu oraz osoby reprezentującej Zespół znajdują się na stronie internetowej: www.zespol-motiv.com
Do umów świadczenia obsługi muzycznej imprez okolicznościowych zawieranych z Zespołem stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r., Dz. U. 1964 Nr 16 Poz. 93 ze zm.).

2. Definicje

Zespół – zespół muzyczny MOTIV VIP MUSIC reprezentowany i prowadzony przez Grzegorza Polaka, świadczący usługę obsługi muzycznej imprez okolicznościowych.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Zespołem umowę o świadczenie obsługi muzycznej imprezy okolicznościowej.
Zapytanie o dostępność usługi („pytanie o wolny termin”) – pytanie kierowane przez Klienta drogą elektroniczną na adres poczty email Zespołu Motiv: motiv.vip.music@gmail.com, zmierzające do ustalenia, czy Zespół posiada możliwość świadczenia obsługi muzycznej we wskazanym przez Klienta terminie.
Formularz zapytania – formularz zawierający dane dotyczące charakteru, daty, miejsca, czasu trwania oraz przybliżonej ilości uczestników imprezy okolicznościowej, mający na celu ustalenie dostępności terminu oraz warunków wykonania przez Zespół Umowy, umieszczony na stronie internetowej Zespołu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, związane z rezerwacją terminu wskazanego przez Klienta w formularzu zapytania.
Umowa – umowa o świadczenie obsługi muzycznej imprezy okolicznościowej wskazanej przez Klienta w formularzu zapytania, zawierana pomiędzy Klientem a Zespołem. Do umowy stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
Świadczenie obsługi muzycznej – wszelkie czynności podejmowane przez Zespół w ramach wykonania Umowy, opisane w § 7 niniejszego regulaminu.
Zadatek – kwota wskazana w Umowie, wpłacana na konto Zespołu tytułem zadatku w dniu zawarcia umowy. Do zadatku stosuje się przepis art. 394 ustawy Kodeks Cywilny.

3. Złożenie zapytania o dostępność usługi („pytanie o wolny termin”)

Złożenie pytania o wolny termin następuje poprzez wypełnienie formularza zapytania i przesłanie go na adres poczty e-mail Zespołu: motiv.vip.music@gmail.com. Formularz zapytania znajduje się na stronie internetowej Zespołu.
Na wniosek klienta, złożony drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, formularz zapytania może być również przesłany przez prowadzącego Zespół drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.
Formularz zapytania wypełnia się poprzez podanie danych dotyczących charakteru, daty, miejsca, czasu trwania oraz przybliżonej ilości uczestników imprezy okolicznościowej.
Po wypełnieniu formularza zapytania, Klient przesyła go drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Zespołu.
Po otrzymaniu formularza zapytania Zespół weryfikuje zawarte w nim dane pod kontem dostępności wskazanego przez Klienta terminu oraz warunków i możliwości wykonania obsługi muzycznej.
Zespół w terminie trzech dni od dnia otrzymania zapytania udziela Klientowi drogą elektroniczną odpowiedzi dotyczącej dostępności terminu oraz podjęcia się wykonania zlecenia. Termin udzielenia odpowiedzi na zapytanie może zostać przedłużony na wniosek Zespołu za zgodą Klienta udzieloną drogą elektroniczną.
Przesłanie formularza zapytania oraz udzielenie odpowiedzi wskazanej w ust. 6 nie stanowi złożenia zamówienia ani zawarcia Umowy o świadczenie obsługi muzycznej z zespołem. Poczytywane jest jedynie za udzielenie informacji dotyczącej dostępności terminu wskazanego przez klienta i nie niesie ze sobą skutków prawnych przewidzianych dla złożenia zamówienia ani zawartej umowy.

4. Zamówienie – rezerwacja terminu

Po otrzymaniu od Zespołu odpowiedzi wskazującej na dostępność wolnego terminu oraz podjęcie się przez Zespół wykonania obsługi muzycznej, Klient zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni do potwierdzenia drogą elektroniczną rezerwacji. Takie potwierdzenie poczytywane jest za złożenie zamówienia na świadczenie obsługi muzycznej imprezy okolicznościowej.
Zamówienie świadczenia obsługi muzycznej oznacza, że pomiędzy Klientem a Zespołem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie zawarta zostanie umowa cywilnoprawna o świadczenie obsługi muzycznej, obejmująca charakter, datę, miejsce, czas trwania oraz przybliżoną ilości uczestników imprezy okolicznościowej wskazane przez Klienta w formularzu zapytania. Złożenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy.
Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
W przypadku braku złożenia zamówienia (potwierdzenia rezerwacji) w terminie wskazanym w ust. 1, zamówienie uważa się za niezłożone, a wskazany przez Klienta termin nie podlega zarezerwowaniu.

5. Zawarcie umowy świadczenia obsługi muzycznej – zapłata zadatku

Zawarcie umowy o świadczenie obsługi muzycznej (dalej: „umowa”) następuje poprzez podpisanie przez obie strony formularza umowy zawierającego opis usługi, zgodny z § 7 niniejszego Regulaminu oraz zapłatę przez Klienta zadatku wskazanego w umowie.
Umowa wskazuje charakter, datę, miejsce, czas trwania oraz przybliżoną ilości uczestników imprezy okolicznościowej, warunki wykonania obsługi muzycznej wskazane w § 7, ustalone wynagrodzenie, sposób rozliczenia oraz skutki niewykonania zobowiązania którejkolwiek ze stron.
Podpisanie umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia (dokonania rezerwacji). Termin powyższy nie ulega przedłużeniu.
Podpisanie umowy może nastąpić w siedzibie Zespołu lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta.
Na wniosek Klienta złożony drogą elektroniczną, Zespół może przesłać formularz umowy w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres. Przesłanie formularza umowy następuje przesyłką pocztową – listem poleconym. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do odesłania przesyłką pocztową – listem poleconym podpisanego przez siebie formularza umowy w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania przesyłki.
Na wniosek Klienta złożony drogą elektroniczną, Zespół może przesłać formularz umowy w formie elektronicznej (format .pdf) na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do odesłania przesyłką pocztową – listem poleconym podpisanego przez siebie formularza umowy w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania przesyłki.
W wypadkach wskazanych w ust. 5 – 6, nieodesłanie przez Klienta podpisanego formularza umowy w naznaczonym terminie, uważane jest za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zespołu. Powyższe powoduje, iż złożone zamówienie oraz rezerwacja terminu zostają anulowane.
Wysłanie Klientowi formularza umowy na zasadach wskazanych w ust. 5 – 6 nastąpi w dniu złożenia zamówienia (dokonania rezerwacji).
W wypadkach wskazanych w ust. 5 – 6, umowę uważa się za zawartą w dniu zapłaty zadatku oraz nadania przesyłki pocztowej na adres siedziby zespołu.
Zawierając umowę, Klient zobowiązany jest zapłacić Zespołowi zadatek w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Zadatek podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za usługę wskazanego w umowie.
Zapłata zadatku następuje w dniu podpisania umowy przez Klienta. W przypadku nieuiszczenia należnego zadatku umowę uważa się za niezawartą, a zamówienie (rezerwacja terminu) ulega anulowaniu.
Zadatek uiszcza się do rąk własnych występującego w imieniu Zespołu Grzegorza Polaka za pisemnym pokwitowaniem lub przelewem na konto: 83 1140 2004 0000 3202 7706 1035.
W wypadkach wskazanych w ust. 5 – 6, zapłata zadatku następuje najdalej w dniu nadania przesyłki pocztowej zawierającej podpisany przez Klienta formularz umowy. Klient zobowiązany jest do załączenia do formularza umowy potwierdzenia dokonania przelewu lub wpłaty zadatku na konto zespołu. Niedopełnienie tego obowiązku poczytuje się za odstąpienie Klienta od zawarcia umowy. Za zgodą Zespołu, Klient może przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłaty podatku drogą elektroniczną w dniu nadania przesyłki pocztowej zawierającej podpisaną przez Klienta umowę.
W wypadkach przewidzianych w umowie oraz uregulowanych przepisami prawa odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zespołu powoduje, że zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Odstąpienie od umowy, skutki niewykonania umowy

Klientowi służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku niespełnienia przez Zespół wymogów wymienionych w umowie, rażącego naruszenia przez Zespół innych postanowień umowy, a w szczególności niezorganizowania oprawy muzycznej w sposób i w terminie określonym w umowie. Zespół zobowiązany jest wówczas do zwrotu Klientowi wszelkich przedpłat/zadatków, jak również zobowiązuje się zapłacić Klientowi karę umowną w wysokości 50 % ustalonego wynagrodzenia.
W wypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po jej zawarciu z przyczyn nie leżących po stronie Zespołu, Klient ma obowiązek pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów przygotowania do wykonania obsługi muzycznej w wysokości nie mniejszej niż 50 % ustalonego wynagrodzenia. Na poczet kosztów zalicza się zadatek oraz wszelkie dokonane przedpłaty.
W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Zespołowi służy prawo dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych wynikłych z powyższego faktu – w tym również roszczenia o zapłatę utraconych korzyści. Powyższe ma miejsce szczególnie w wypadku, gdy Klient odwoła imprezę w terminie krótszym niż 90 dni przez ustaloną w umowie datą. W takim wypadku Zespołowi należy się zapłata pełnego wynagrodzenia.

7. Warunki świadczenia obsługi muzycznej

Poprzez obsługę muzyczną, świadczoną przez Zespół rozumie się oprawę muzyczną imprezy okolicznościowej wskazanej przez Klienta, w godzinach ustalonych pomiędzy stronami przy podpisaniu umowy.
Strony mogą ustalić, że Zespół wykona obsługę muzyczną poprawin, której koszt wliczony będzie w ustalone wynagrodzenie.
Obsługa muzyczna nie obejmuje występu Elvis Presley Show, jest to usługa na życzenie ustalana poza umową.
Zespół zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością rozumianą jako wysoki poziom muzyczny i estetyczny występu.
Klient ma prawo do kontroli wykonania usługi oraz zgłaszania prowadzącemu Zespół uwag co do jakości jej wykonania na bieżąco w trakcie trwania imprezy okolicznościowej. Prowadzący Zespół zobowiązuje się do stosowania się do tych uwag Klienta, których wykonanie nie będzie nastręczać nadmiernych trudności w danych okolicznościach.
W nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą imprezy, strony mają obowiązek ustalenia listy utworów, których wykonania szczególnie życzy sobie Klient oraz ogólnego harmonogramu imprezy.
Lista utworów, których wykonania szczególnie życzy sobie Klient oraz ogólny harmonogram imprezy sporządzony będzie w formie pisemnej, jako aneks umowy i zawierać będzie w szczególności porządek imprezy (z wyszczególnieniem kolejnych okoliczności, które Klient uzna za obowiązkowe – np. oczepiny, pierwszy taniec pary młodej itp.) oraz uzgodnione pomiędzy stronami utwory muzyczne, które mają zostać wykonane przy danej okazji przez Zespół.
Klient w porozumieniu z prowadzącym Zespół może zrezygnować ze sporządzenia listy i harmonogramu, o których mowa w ust. 6 oraz 7. W takim wypadku, wybór utworów muzycznych w trakcie imprezy należy do Zespołu.
Sprzęt muzyczny, nagłaśniający oraz wszelkie inne urządzenia techniczne niezbędne do wykonania usługi zapewnia Zespół.
Jeżeli strony tak ustalą, Zespół będzie mógł korzystać ze sprzętu nagłaśniającego (głośników) będącego w posiadaniu właściciela obiektu, w którym odbywa się impreza okolicznościowa. W takim przypadku, Klient ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę właściciela obiektu na wykorzystanie sprzętu nagłaśniającego przez Zespół w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wykonaniem usługi. Pisemną zgodę właściciela obiektu Zlecający przekazuje Przyjmującemu w terminie trzech dni od jej uzyskania.
Zespół składa się z trzech wykonawców. Na życzenie Klienta można powiększyć lub zmniejszyć skład zespołu.
Prowadzący Zespół Grzegorz Polak zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany poszczególnych muzyków, nie tracąc na jakości usługi. Zmiana poszczególnych muzyków może być spowodowana wyjątkowymi okolicznościami, niemożliwymi do przewidzenia w dniu podpisywania umowy.
Zespół zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu muzycznego oraz wykonawców do miejsca wskazanego Klienta na własny koszt, instalacji sprzętu w obiekcie oraz sprawdzenia jego działania maksymalnie na 30 minut przed rozpoczęciem wykonywania obsługi muzycznej
Ilość, rodzaj oraz stan sprzętu muzycznego, nagłaśniającego oraz innych niezbędnych do wykonania usługi urządzeń technicznych stanowiących własność Zespołu, zostaną przedstawione Klientowi w formie pisemnego protokołu inwentaryzacyjnego w dniu wykonania usługi.
W przypadku uszkodzenia lub kradzieży któregokolwiek z elementów sprzętu, Klient jest zobowiązany do zwrotu jego wartości i pokrycia wszelkich udokumentowanych strat wynikających z tego tytułu.
Klient zobowiązany jest podać dokładny adres obiektu, na terenie którego odbywać się będzie impreza, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Koszty związane z pozyskaniem terenu i obiektu, na którym odbywać będzie się impreza ponosi Klient.
Klient ma obowiązek zapewnienia Zespołowi dostępu do energii elektrycznej. Koszty poboru energii elektrycznej na potrzeby imprezy ponosi Klient.
Konieczne opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS uiszcza Klient (jeśli jest to konieczne).
Klient zapewni dla wszystkich członków Zespołu nieodpłatne ciepłe posiłki oraz napoje w dniu imprezy.
Klient odpowiada za bezpieczeństwo członków Zespołu i sprzętu muzycznego podczas imprezy oraz ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.
Brak zasilania sieciowego oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do przedłużenia czasu imprezy ustalonego w umowie.
Zespół nie ponosi odpowiedzialności za żadne przerwy w obsłudze muzycznej, których powód leży po stronie Klienta lub właściciela obiektu.
Klient zapewnia nocleg dla zespołu, jeśli dojazd na imprezę wynosi ponad 50 km od siedziby zespołu.

Podoba Ci się nasza muzyka?

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj termin